Exe architecture + Made architects have submitted tenders for two schools in Belgium

Novembre 11, 2011

The two contests are the second phase (short list) of the program of the Flemish government “Scholen van Morgen” to build more than 200 schools in the next 6 years. This program aims to be a landmark in architectural and environmental sustainability criteria embedded in the projects concepts of modular construction and industrialized generation of flexible spaces capable of adapting to future needs and constantly changing school facilities.

 

Els 2 concursos corresponen a la segona fase (short list) del programa del govern flamenc “Scholen van Morgen” per a la construcció de més de 200 escoles en els propers 6 anys. Aquest programa pretén ser un referent arquitectònic en criteris de sostenibilitat i medi ambient integrats en els projectes conceptes com la construcció modular industrialitzada i generació d’espais flexibles que siguin capaços d’adaptar-se a les necessitats futures i constantment canviants dels equipaments escolars.

 

Los 2 concursos corresponden a la segunda fase (short list) del programa del gobierno flamenco “Scholen van Morgen” para la construcción de más de 200 escuelas en los próximos 6 años. Este programa pretende ser un referente arquitectónico en criterios de sostenibilidad y medio ambiente integrados en los proyectos conceptos como la construcción modular industrializada y generación de espacios flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades futuras y constantemente cambiantes de los equipamientos escolares.

Anuncis

Endesa awards. Winners 2011

Octubre 21, 2011

The building “32 dwelling for elderly people in Old Sala Cibeles” designed by exe.arquitectura, winner of the “most sustainable residential development 2011 award”. The awards ceremony was held yesterday, 20 October 2011, within the scope of the fair Meeting Point 2011

Financing: Patronat Municipal de l´habitatge de Barcelona

Design: exe.arquitectura

Installations: Aiguasol & L3J

Structure: L3J

Measurements and Budget: GPO

 

L’edifici de 32 habitatges per gent gran a l’antiga sala cibeles de barcelona projectat per exe.arquitectura esdevé guanyador del “premi a la promoció residencial més sostenible 2011”. L’acte de lliurament de premis es va realitzar ahir, 20 d’octubre de 2011, dins l’àmbit de la fira Meeting Point 2011

Promotor: Patronat Municipal de l´habitatge de Barcelona

Projecte: exe.arquitectura

Instal.lacions: Aiguasol i L3J

Estructura: L3J

Amidaments i pressupost: GPO

 

El edificio de 32 viviendas para gente mayor en la antigua sala cibeles de barcelona proyectado por exe.arquitectura ha ganado el “premio a la promoción residencial más sostenible 2011”. El acto de entrega de premios se realizó ayer, 20 de octubre de 2011, dentro del ámbito de la feria Meeting Point 2011

Promotor: Patronat Municipal de l´habitatge de Barcelona

Proyecto: exe.arquitectura

Instalaciones: Aiguasol y L3J

Estructura: L3J

Mediciones y presupuesto: GPO

The project Ca l’Anita- Estanc de la punta in Contrumat 2011

Mai 19, 2011

This week can be seen within the framework of the Fair Construmat 2011 in Barcelona, a fragment of the facade of the cultural center of Roses in the Exhibitor ULMA Hormigón Polímero.

The project “Ca l’Anita-estanc de la punta” is the first public cultural facility with LEED certification in Spain. Its facade represents the mosaic that was drawn in the pavement of the old building, which was donated to the city council to construct a cultural center.

The facade of the building had to give uniformity to the entire volume, massiveness above the building entrance porch, and allow the opening of different types of window behind skin facade. At the same time would allow for different sizes of perforations combined with a very high percentage of perforation, which was very important to maintain a level of adequate lighting inside the building.

The construction system that ULMA proposed was found to be flexible enough to fulfill these requirements, and allowed to define some basic modules to optimize the runtime of the works without losing the image the facade mosaic.

The product presented by ULMA  in the Fair Construmat 2011 has been short-listed in the Awards Construmat, waiting to know the winners.

You can come to see it until Saturday May 21 at the Fira de Barcelona Gran Via 2. http://www.construmat.com/

Aquesta setmana pot veure’s dins el marc del la Fira Contrumat 2011 de Barcelona, un fragment de la façana del centre cultural Ca l’Anita de Roses a l’expositor de ULMA Hormigón Polimero.

El projecte de Ca l’Anita-estanc de la punta és el primer equipament cultural públic amb Certificació LEED a Espanya. La seva façana representa el mosaic que es dibuixava en el paviment de l’antiga construcció cedida a l’ajuntament per fer-ne un equipament cultural.

La façana de l´edifici havia de donar uniformitat a tot el volum, donar imatge de massivitat sobre el porxo d’accés a l´edifici, i permetre l’obertura de diferents tipologies de finestra darrera de la pell de façana. Alhora havia de permetre fer diferents mides de perforacions combinats, amb un percentatge molt alt de perforació, la qual cosa era molt important per mantenir un nivell d’il.luminació adequat a l´interior de l´edifici.

El sistema constructiu que va proposar ULMA va resultar ser prou flexible per complir amb aquests requisits, i va permetre definir uns mòduls base que permetessin optimitzar els temps d’execució de l’obra sense perdre la imatge de mosaic de la façana.

El producte presentat per ULMA a la fira Contrumat 2011 ja ha estat seleccionada finalista en els Premis Construmat, a l’espera de conèixer els guanyadors del concurs.

Podeu acostar-vos a veure’l fins el dissabte 21 de Maig a la Fira de Barcelona-Gran Via 2. http://www.construmat.com/

Esta semana puede verse en el marco de la Feria Contrumat 2011 de Barcelona, un fragmento de la fachada del centro cultural Ca l’Anita de Rosas en el expositor de ULMA Hormigón Polímero.
El proyecto de Ca l’Anita-estanc de la punta es el primer equipamiento cultural público con Certificación LEED en España. Su fachada representa el mosaico que formaba el pavimento de la antigua construcción cedida al ayuntamiento para hacer un equipamiento cultural.
La fachada del edificio debía dar uniformidad a todo el volumen, dar imagen de masividad sobre el porche de acceso al edificio, y permitir la apertura de diferentes tipologías de ventana detrás de la piel de fachada. Asimismo debía permitir hacer distintos tamaños de perforaciones combinados, con un porcentaje muy alto de perforación, lo cual era muy importante para mantener un nivel de iluminación adecuado en el interior del edificio.
El sistema constructivo que propuso ULMA resultó ser lo suficientemente flexible para cumplir con estos requisitos, y permitió definir unos módulos base que permitieran optimizar los tiempos de ejecución de la obra sin perder la imagen de mosaico de la fachada.

El producto presentado por ULMA en la feria Contrumat 2011 ya ha sido seleccionada finalista en los premios construmat, a la espera de conocer los ganadores del concurso.

Podéis acercaros a verlo hasta el Sabado 21 de Mayo en la Feria de Barcelona-Gran Via 2. http://www.construmat.com/

The plurifunctional building in Old Sala Cibeles of Barcelona, published in the book “Qüestions d’habitatge” (Housing Issues)

Abril 12, 2011

 

The Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona has included this project in the publication “Qüestions d’Habitatge” No 18. The magazine examines the project from an energy perspective, as a pilot project of the European Programme HIGH-COMBI.

You can download the publication here

 

El Patronat Municipal de l’Habitatge ha inclòs aquest projecte en la publicació “Qüestions d’Habitatge” nº 18. En la revista s’analitza el projecte des del punt de vista energètic, com a projecte pilot del programa europeu HIGH-COMBI.

Podeu descargar la publicació aquí

 

El Patronato Municipal de la Vivienda ha incluido éste proyecto en la publicación “Qüestions d’Habitatge” nº 18. En la revista se analiza el proyecto desde el punto de vista energético, como proyecto piloto del programa europeo HIGH-COMBI.

Podéis descargar la publicación aquí

 

The Pla d’Urgell Regional Public Record Office, short-listed in the IIIª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida

Abril 7, 2011

 

IIIª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida is held every two years, and all works executed in the province of Lleida in the period defined in the competition bases can be submitted. The Pla d’Urgell Regional Public Record Office was presented in the category of new buildings for public use, and was selected among 165 works submitted.
The building is defined as an opaque storage volume of documents suspended over a glazed and accessible volume. The work itself was completed in October 2009. To see more pictures of the building you can visit the website exe. architecture or clicking on the link below:

http://www.exearquitectura.com/proyectos.jsp?idTipologia=1024&idProyecto=11

 

La mostra d’arquitectura de les terres de lleida té lloc cada dos anys i poden presentar-se totes les obres executades a les comarques lleidatanes en el període que defineix cada edició de la competició. L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell va presentantar-se dins la categoria d’edificis de nova planta d’ús públic, i va ser seleccionada entre 165 obres presentades.

L’edifici es defineix com un volum opac d’emmagatzematge de documents suspès sobre un volum vidriat d’ús públic i accessible a la comarca. L’obra va finalitzar-se l’octubre de 2009. Per veure més imatges de l’edifici podeu visitar la web d’exe.arquitectura o clicant en el següent enllaç

http://www.exearquitectura.com/proyectos.jsp?idTipologia=1024&idProyecto=11

 

La muestra de arquitectura de las tierras de Lleida tiene lugar cada dos años y pueden presentarse todas las obras ejecutadas en las comarcas leridanas en el periodo que define cada edición de la competición. El Archivo Comarcal del Pla d’Urgell se presentó a la categoría de edificios de nueva planta de uso público, y fue seleccionada entre 165 obras presentadas.

El edificio se define como un volumen opaco de almacenamiento de documentos suspendido sobre un volumen vidriado de uso público y accesible. La obra finalizó en octubre de 2009. Para ver más imágenes del edificio podéis visitar la web de exe.arquitectura o clicando en el siguiente enlace

http://www.exearquitectura.com/proyectos.jsp?idTipologia=1024&idProyecto=11

closing 2010

Desembre 23, 2010

We say goodbye to a year full of challenges and interesting projects. Among other things, during 2010 we have done projects such as the social center “Ca l’Anita” in Roses (now under construction); we have begun the building work of  Sala Cibeles, we started and finished the Primary School Riera Alta in Santa Coloma de Gramenet …

Now we expect the year 2011 with enthusiasm, eager to start new projects and continue the projects we have running.

Happy new year 2011!

Despedim un any ple de reptes i projectes interessants. Entre d’altres coses, durant l’any 2010 hem realitzat projectes com el centre social “Ca l’Anita” de Roses que ara es troba en construcció; hem començat l’obra de l’antiga Sala-Cibeles; hem començat i acabat el CEIP Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet,…

Ara esperem el 2011 amb il.lusió, amb ganes de començar nous projectes i continuar els que tenim en marxa.

Bon any a tothom!

Despedimos un año lleno de retos y proyectos interesantes. Entre otras cosas, durante el año 2010 hemos realizado proyectos como el centro social “Ca l’Anita” de Roses que ahora se encuentra en construcción; hemos empezado la obra de la antigua Sala-Cibeles, hemos empezado y acabado el CEIP Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet, …

Ahora esperamos el 2011 con ilusión, con ganas de empezar nuevos proyectos y continuar los que tenemos en marcha.

Feliz año a todos!

Exe.arquitectura towards Europe

Desembre 14, 2010

Exe.arquitectura, as a part of a spanish consortium companies with Grupo JG and BIS Arquitectes, is one of tender’s finalist selected to participate in School Modernisation Programme developing 4 new schools and supervising construction work of 10 more schools in the Republic of Serbia.

Exe.arquitectura, formant consorci amb Grupo JG i BIS Arquitectes és un dels 7 equips finalistes seleccionats per participar en la segona fase d’un concurs per la construcció de 4 noves escoles i la direcció d’obra de 10 escoles més a la Republica de Sèrbia.

Exe.arquitectura, formando consorcio con Grupo JG y BIS Arquitectes es uno de los 7 equipos finalistas seleccionados para participar en la segunda fase de un concurso de construcción de 4 nuevas escuelas y la dirección de obra de 10 escuelas más en la República de Serbia.

Ca l’Anita-estanc de la punta, with LEED certification and A Energy Certification, Endesa Awards Finalist 2010

Novembre 22, 2010

 

The project is a cultural center in Roses, and will be the first cultural center in Spain with LEED certification awarded by the USGBC, and A Energy Certification

 

El projecte és un centre cultural a Roses, i serà el primer equipament cultural a Espanya amb Certificació LEED atorgada pel USGBC, i Certificació Energètica A.

 

El proyecto es un centro cultural en Roses, y será el primer equipamiento cultural en España con Certificación LEED otorgada por el USGBC, y Certificación Energética A.

Green living projects on TV

Novembre 19, 2010

On the occasion of the last Meeting Point last October, Green living projects came in an interview on TV3 (catalunya television channel) titled “Edificis energètics al Meeting Point.”

As we said in previous posts, exe.arquitectura has been working on the project in recent months, making the official presentation at the Meeting Point.

Here is the link of the video:

http://www.tv3.cat/videos/3164550

En motiu del passat Meeting Point el passat octubre, Green living projects va sortir en un reportatge a TV3 sota el títol “Edificis energètics al Meeting Point”.

Com ja vam comentar en posts anteriors, exe.arquitectura ha estat treballant en el projecte durant els darrers mesos, fent la presentació oficial al Meeting Point.

Deixem el link del video:

http://www.tv3.cat/videos/3164550

En motivo del pasado Meeting Point el pasado octubre, Green living projects salió en un reportaje en TV3 bajo el título “Edificios energéticos en el Meeting Point”.

Como ya comentamos en posts anteriores, exe.arquitectura ha estado trabajando en el proyecto durante los últimos meses, siendo la presentación oficial en el Meeting Point.

Dejamos el link del vídeo:

http://www.tv3.cat/videos/3164550

Building in Old Sala Cibeles of Barcelona with A Energy Certificacion. Endesa Awards Finalist 2010

Novembre 17, 2010

The project includes 32 subsidized housing for seniors, Health Center Vila de Gracia and parking in C / Còrsega, Barcelona. The building will be one of the first to gain certification in Energy A in Barcelona. Stresses to meet within the European research project High Combi, who make use of solar energy to cover 60% of the total demand of the property, adding hot water, heating and cooling.

Endesa Awards  2010

El projecte conté 32 habitatges dotacionals per gent gran, CAP Vila de Gràcia i aparcament al C/ Còrsega de Barcelona, i serà un dels primers a Barcelona en obtenir la Certificació Energètica A. Destaca per trobar-se dins el projecte europeu d’investigació High Combi, que permet utilitzar l’energia solar tèrmica per cobrir un 60% de la demanda total de la finca, sumant aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració.

Premis Endesa a la Promoció Inmobiliària més Sostenible 2010

El proyecto contiene 32 viviendas dotacionales para gente mayor, el Centro de Asistencia Primària Vila de Gràcia y aparcamiento en la Calle Corsega de Barcelona, y será uno de los primeros en Barcelona en obtener la Certificación Energética A. Destaca por estar dentro del programa europeo de investigación High Combi, que permite utilizar la energia solar térmica para cubrir un 60% de la demanda total de la finca, sumando agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria mas Sostenible 2010